info@srisaradapeetham.org

Temples

Temples

Sri Medha Dakshina Murthy Sri Sarada Devi Ganapathi
Adi Shankara Sri Vana Durga Sri Valli Deva Sena Shanmuka Subrahmanya Swamy
Sri Dasa Anjaneya Swamy Sri Krishna Sri Datta Treya
Sri Kala Bhairava Jammy Vruksham Naga Devatha
Sri Saradapeetham Mukhadwaram Sri Saradapeetham Toorpu Gate Thandava Murthy